Posts

Lezingen van de dag- zondag 10.01.2021 De doop van de Heer- feest

Afbeelding
Feest van de Doop van de Heer https://youtu.be/bWxQn4TREmo Lieve mensen verbonden met Jette, Zondag besluiten we de kersttijd met het feest van 'Doop van de Heer', Het begin van het Marcusevangelie, en van daaruit gaat Jezus getuigen, roepen, en bezielen. Dat is ook mijn wens naar u toe, Wat baat bvb catechese, zoals overal in Vlaanderen en Brussel, waar iedereen, ouders inclu, na het vormsel de kerk verlaat, op hier en daar een uitzondering? Met wat zijn we infeite bezig, knutselmomenten, liefdadigheid, krijgen we ook bij de vrijzinnigen. en een catechismus heeft ons ook niet echt vooruitgeholpen. Misschien de figuur van Jezus eens op ons laten belichten... en dan tot de vaststelling komen hoe zwak we allemaal zijn ( ik 100 procent inbegrepen) Ooit stopte eens een politiepatrouille in Jette en éen van de flikken vroeg mij: Padré, tu penses que Jésus m'aime bien? Waarop ik zei... mais oui! à condition, que vous ne me couonnez pas trop pendant une controle, waarop de flik:

Lezingen van de dag- zaterdag 9.01.2021

Afbeelding
zaterdag na de openbaring des Heren     God luistert naar ons als wij Hem iets vragen. Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes. Vrienden, ons vertrouwen op God geeft ons de zekerheid, dat Hij naar ons luistert als wij Hem iets vragen overeenkomstig zijn wil. En als wij weten, dat Hij naar al ons vragen luistert, mogen wij er ook zeker van zijn, dat onze gebeden al zijn verhoord. Als iemand zijn broeder een zonde ziet bedrijven, die niet voert tot de dood, moet hij voor zijn broeder bidden en God zal hem in leven houden, dat wil zeggen, als zijn zonde hem niet doodt. Want er is een zonde, die voert tot de dood; hiervoor geldt mijn aansporing om te bidden niet. Maar hoewel elke verkeerde daad zonde is, brengt niet elke zonde de dood. Wij weten, dat een kind van God niet zondigt; de Zoon van God behoedt hem en de boze heeft geen vat op hem. Wij weten, dat wij bij God horen, terwijl de hele wereld in de macht van de boze ligt. Wij weten, dat de Zoon van God gekomen is en dat Hi

Evangelie van de dag- donderdag 7.01.2021

Afbeelding
  evangelie: Lc. 4, 14-22a In die tijd keerde Jezus in de kracht van de Geest terug naar Galilea en men sprak over Hem in heel de streek. Hij trad nu op als leraar in hun synagogen en werd algemeen geprezen. Zo kwam Hij ook in Nazaret, waar Hij was grootgebracht. Hij ging volgens zijn gewoonte op de sabbatdag naar de synagoge en stond op om voor te lezen. Ze reikten Hem de boekrol van de profeet Jesaja aan. Hij opende de rol en vond de plaats waar geschreven stond: De geest des Heren is over mij gekomen, omdat Hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen de Blijde Boodschap te brengen, aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden dat zij zullen zien; om verdrukten te laten gaan in vrijheid, om een genadejaar af te kondigen van de Heer. Daarop rolde Hij het boek dicht, gaf het terug aan de dienaar en ging zitten. In de synagoge waren aller ogen gespannen op Hem gevestigd. Toen begon Hij hen toe te spreken: “Het Schriftwoord, dat gij zojuist gehoord hebt, is

Lezingen van de dag- woensdag 6.01.2021

Afbeelding
Driekoningen   eerste lezing: Jes. 60, 1-6 tweede lezing: Ef. 3, 2-3a. 5-6 evangelie: Mt. 2, 1-12   eerste lezing: Jes. 60, 1-6 De glorie van de Heer is over u opgegaan. Uit de Profeet Jesaja. Sta op, laat het licht u beschijnen, Jeruzalem, want de Zon gaat over u op en de glorie van de Heer begint over u te schijnen. Want zie: duisternis bedekt de aarde, het donker de volkeren, maar over u gaat de Heer op en zijn glorie is boven u verschenen. Volkeren komen af op uw licht, koningen op de luister van uw dageraad. Sla uw ogen op en zie om u heen: van overal stromen ze naar u toe, uw zonen komen van verre, uw dochters draagt men op de arm. Bij het zien hiervan zult gij met blijdschap worden vervuld en uw hart zal bonzen en wijd worden van vreugde. Want de schatten der zee gaan over in uw bezit, de rijkdommen der volkeren worden aan u afgedragen. Een zee van kamelen bedekt u, jonge kamelen van Midjan en Efa. Alle bewoners van Sjeba trekken naar u toe; ze voeren goud en wierook aan en verk

2021 Die maskers.

Afbeelding
  2021 DIE MASKERS  Die maskers word ik nooit gewoon,  het is precies nen telefoon,  Hallo Hallo, wil ik juist zeggen,  de rest is moeilijk uit te leggen. Dat op en af, tijdens de mis ge weet niet wat 'n strijd dat is.... En dan op 't altaar van ons Heer,  blokkeerde die rekker nog eens weer.. En dat die zondag van 't nieuw Jaar, dat was ni echt een schoon gebaar. Dat nieuwe jaar begint al stillekes aan in pas te lopen,  nog op ’t gemakske maar in cadans. Zelfs de dagen beginnen al een beetje uit te lopen. de vrieskou krijgt haar glans. Nog effen geduld, een maand of twee,  en, ’t weer valt terug een beetje mee. Wanneer ze straks massaal beginnen te vaccineren,  om het virus te ambeteren, dan krijgen we zicht dat het ooit terug wat beter gaat, ons leven valt dan weer in maat. Maar hopelijk niet zoals voorheen,  met stress en snelheid aan ons been. Dan droom ik van een nieuwe tijd  met rust en kalmte als respijt. Als we dat met elkaar zo kunnen arrangeren,  dan kunnen onze

Lezingen van de dag- dinsdag 5.01.2021

Afbeelding
  eerste lezing: 1 Joh. 4, 7-10 God is liefde. Vrienden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde komt van God. Iedereen die liefheeft is een kind van God en kent God. De mens zonder liefde kent God niet, want God is liefde. En de liefde die God is heeft zich onder ons geopenbaard, doordat Hij zijn enige Zoon in de wereld gezonden heeft om ons het leven te brengen. Hierin bestaat de liefde: niet wij hebben God liefgehad, maar Hij heeft ons liefgehad, en Hij heeft zijn Zoon gezonden om door het offer van zijn leven onze zonden uit te wissen. evangelie: Mc. 6, 34-44 In die tijd zag Jezus een grote menigte. Hij gevoelde medelijden met hen, want zij waren als schapen zonder herder; en Hij begon hen uitvoerig te onderrichten. Toen het al laat was geworden, kwamen zijn leerlingen naar Hem toe en zeiden: “Deze plek is eenzaam en het is al laat. Stuur hen weg om naar de hoeven en dorpen in de omtrek te gaan en daar eten te kopen.” Maar Hij gaf hun ten antwoord: “Geeft gij hun maar te eten

"Kom en zie."

Afbeelding